LH Fund

by LAND AND HOUSES FUND
MANAGEMENT CO.,LTD


Property Manager

by Quality Houses Plc.


Life Center

by Quality Houses Lumpini


LHPF

by LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTDi


QHHR

by LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTDi


คำสงวนสิทธิ์


ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (ในข้อตกลงนี้เรียกว่า “บริษัท”) เป็นเจ้าของและผู้ดูแลจัดการเว็บไซต์นี้ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของบริษัท และความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างท่านกับบริษัท การใช้เว็บไซต์นี้จึงต้องเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งท่านควรอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้โดยละเอียด ในการเข้าถึงเว็บไซต์ของบริษัทและหน้าจอใดๆของเว็บไซต์ หมายถึง ท่านตกลงผูกพันทางกฎหมายตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ โปรดอย่าเข้าใช้เว็บไซต์นี้ หากท่านไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขของบริษัท

ลิขสิทธิ์
บริษัทเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ใน ภาพ ข้อความ การแสดงผล รูปแบบนำเสนอ เครื่องหมายการค้า และส่วนประกอบอื่นๆที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัท เว้นแต่จะมีการระบุบอย่างชัดเจนเป็นอย่างอื่น ห้ามทำการดัดแปลง จัดเก็บในระบบที่สามารถนำมาใช้งานได้ ถ่ายโอน ลอกเลียนแบบ เผยแพร่หรือใช้ข้อมูลและส่วนประกอบนั้นโดยวิธีอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า โดยมิได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

การใช้ข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ
ผลิตภัณฑ์ การบริการต่างๆ ข้อมูล และส่วนประกอบต่างๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยดุลพินิจของบริษัท โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า บริษัทสงวนสิทธิ์ในการกลั่นกรองและคัดเลือกผู้ประสงค์ขอใช้บริการต่างๆที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ตามหลักเกณฑ์ของบริษัท บริษัทจะดำเนินการปรับปรุงข้อมูล ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของบริษัท ที่ปรากฏในเว็บไซต์ให้ถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ การเชื่อมต่อเข้าสู่แหล่งอินเตอร์เน็ตอื่นผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เป็นความเสี่ยงของท่านเอง และท่านยอมรับว่าบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ความบกพร่อง ความล่าช้าในการดำเนินการ การถ่ายโอนข้อมูล หรือความเสียหายที่เกิดจากไวรัสคอมพิวเตอร์ การไม่ทำงานของเครือข่ายหรือระบบ ระหว่างการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท หากมีผลิตภัณฑ์อื่นใดที่มีการนำเสนอผ่านเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทไม่รับผิดชอบต่อการรับประกันความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และบริการนั้นๆ

การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ
เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการและดูแลจัดการโดยบุคคลที่สาม บริษัทมิได้ให้การรับรองหรือยืนยันความถูกต้องในเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้น รวมทั้ง มิได้สื่อโดยนัยว่าบริษัทให้การรับรองหรือแนะนำข้อมูลในเว็บไซต์เหล่านั้น การที่ท่านเลือกเข้าเยื่ยมชมเว็บไซต์ที่ให้บริการดาวน์โหลดซอฟแวร์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อความสะดวกของท่าน ถือว่าท่านยอมรับความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียว หากมีความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการที่ท่านดาวน์โหลดซอฟแวร์ดังกล่าว บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบ บริษัทขอแนะนำให้ท่านอ่านรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ตลอดจนนโยบายการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้นก่อนเข้าใช้เว็บไซต์ดังกล่าว

คำเตือน

  1. การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจอย่างละเอียดก่อนซื้อหน่วยลงทุน และควรเก็บเป็นข้อมูลไว้ใช้อ้างอิงในอนาคต หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถขอข้อมูลโครงการและสอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัทจัดการ
  2. การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ นอกจากนี้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นกองทุนรวมที่มุ่งลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นการลงทุนระยะยาว ผู้ลงทุนจึงควรตระหนักถึงความเสี่ยงและผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนในหน่วยลงทุน
  3. กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
    จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้เฮ้าส์ ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้เฮ้าส์ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
  4. กองทุนรวมนี้ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมูลค่าของสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์อาจลดลงตามระยะเวลาการเช่าที่เหลือน้อยลงไปทุกขณะ ซึ่งจะมีผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมลดลงตามส่วนด้วย โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากส่วนของเงินลงทุนเริ่มต้นและส่วนของผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปันผล และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมได้ลงทุนไว้ มูลค่าหน่วยลงทุนอาจลดลงจนถึงศูนย์บาทได้
  5. ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
  6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ใน website แห่งนี้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

 

© สงวนลิขสิทธิ์ 2555 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด นโยบายความปลอดภัย | คำสงวนสิทธิ์