LH Fund

by LAND AND HOUSES FUND
MANAGEMENT CO.,LTD


Property Manager

by Quality Houses Plc.


Life Center

by Quality Houses Lumpini


LHPF

by LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTDi


QHHR

by LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTDi


นโยบายความปลอดภัย


นโยบายความปลอดภัยของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แลนด์ เฮ้าส์ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แลนด์ เฮ้าส์ จำกัด เห็นถึงความสำคัญด้านความปลอดภัยบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างยิ่ง โดยทางบริษัทได้เลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยรวมถึงมีการทดสอบและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบอย่างสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้าทุกท่านในเรื่องการรักษาความปลอดภัย แต่เนื่องด้วยเทคโนโลยีของบริษัทเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อความปลอดภัยบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งต้องอาศัยความปลอดภัยจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของลูกค้าประกอบด้วย โดยท่านสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงเลือกชมบริการต่างๆและสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้อย่างมั่นใจ

้อมูลที่บริษัทรวบรวมและเก็บรักษาไว้
ทางบริษัทได้มีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของลูกค้าเพื่อให้เป็นไปตามวัตุประสงค์หรือประโยชน์ของลูกค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวมและรักษาไว้ระหว่างที่ท่านและบริษัทยังมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจต่อกันหรือตามระยะเวลาที่ทางบริษัทเป็นผู้กำหนด โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บไว้เป็นความลับตามมาตรการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลลูกค้าของบริษัท ด้วยเทคโนโลยีที่มีทันสมัยและปลอดภัยตามหลักมาตรฐานสากล

การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม
ข้อมูลของลูกค้าทุกท่านที่ทางบริษัทเก็บรวบรวมไว้ ทางบริษัทไม่มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้กับบุคลลที่สามเว้นแต่
 1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นประโยชน์แก่ท่านในการทำธุรกรรมกับทางบริษัทตามที่ท่านประสงค์
 2. ทางบริษัทได้รับการร้องขอจากลูกค้าและลูกค้าได้ยินยอมให้อำนาจแก่บริษัทในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลที่สาม
 3. เมื่อมีการร้องขอหรือคำสั่ง ที่ถูกต้องตามกฏหมายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

คำเตือน

 1. การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจอย่างละเอียดก่อนซื้อหน่วยลงทุน และควรเก็บเป็นข้อมูลไว้ใช้อ้างอิงในอนาคต หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถขอข้อมูลโครงการและสอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัทจัดการ
 2. การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ นอกจากนี้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นกองทุนรวมที่มุ่งลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นการลงทุนระยะยาว ผู้ลงทุนจึงควรตระหนักถึงความเสี่ยงและผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนในหน่วยลงทุน
 3. กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
  จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้เฮ้าส์ ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้เฮ้าส์ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
 4. กองทุนรวมนี้ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมูลค่าของสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์อาจลดลงตามระยะเวลาการเช่าที่เหลือน้อยลงไปทุกขณะ ซึ่งจะมีผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมลดลงตามส่วนด้วย โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากส่วนของเงินลงทุนเริ่มต้นและส่วนของผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปันผล และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมได้ลงทุนไว้ มูลค่าหน่วยลงทุนอาจลดลงจนถึงศูนย์บาทได้
 5. ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ใน website แห่งนี้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

 

© สงวนลิขสิทธิ์ 2555 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด นโยบายความปลอดภัย | คำสงวนสิทธิ์